Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti KARA Trutnov, a.s., so sídlom Trutnov, K Továrně 84, Bohuslavice, PSČ 541 01, identifikačné číslo: 25272314 (ďalej jen „predávajúci“) upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci “) prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „internetový obchod“), ktorý sa nachádza na adrese http://www.kara.cz (ďalej len „webová stránka“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti - na tieto obchodné prípady sa vzťahuje obecná zákonná úprava pre kúpnu zmluvu obsadená v zákone č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“).

1.3. Vystavenie tovaru na webovej stránke nie je ponukou v zmysle ustanovení § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1.Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj , a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní internetového obchodu. Všetky ponuky predaja tovaru umiestneného vo webovom rozhraní internetového obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2.  Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní internetového obchodu platí iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej a Slovenskej republiky.

2.3. Pre objednanie tovaru vloží kupujúci tovar do nákupného košíka a ďalej sa riadi pokynmi oznámenými v rámci nákupného procesu. Kupujúci vyplní objednávkový formulár, ktorý obsahuje najmä informácie o možnosti prihlásenia súčasného zákazníka aj dodacích údajoch kupujúceho.

2.4. Po potvrdení údajov v objednávkovom formulári bude kupujúci vyzvaný na zadanie spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru.

2.5. Po potvrdení spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru a pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dať do objednávky (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

2.6. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej adresy kupujúceho.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Cena tovaru, platobné a doručovacie podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa spôsobu platby, ktoré predávajúci na webovej stránke uviedol. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.2. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpnej cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.3. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

3.4. Tovar je doručovaný Českou poštou.

3.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať . Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

4.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 4.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829, ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu elektronickej pošty predávajúceho. Lehota začína dňom nasledujúcim po doručení tovaru.

4.3. V prípade odstúpenie od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, a to na adresu uvedenú vo formulári pre odstúpenie od zmluvy, ktorý je priložený k zaslanému tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

4.4. V lehote štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 4.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodené či opotrebené.

4.5. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša v prípade odstúpenie od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok kupujúci.

4.6. V prípade odstúpenie od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu bezhotovostne na účet určený kupujúcim, a to najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy  Predávajúci nie je však povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.7. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný, či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpisy (najmä ustanovením § 2158 a nasl. občianskeho zákonníka).

5.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim popisované, alebo na základe ním vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcim množstvo , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec zvyčajne používa.

5.3. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke trvanie 24 mesiacov, ak nie je na tovare alebo v záručnom liste uvedené inak. Záručná doba začína bežať od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslané, beží od dodania tovaru do miesta plnenia. Záručná doba sa stavia od okamihu uplatnenia reklamácia do doby, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať po vybavení reklamácií. Ak je výsledkom reklamačného riadenie výmena reklamovaného výrobku, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybné súčasti sa vzťahuje nová záručná doba iba na vymenenú súčasť tovaru.

5.4. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako náhle sa vada objavila. Prípadné omeškanie pri pokračujúcim používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, zhnehodnotenie tovaru môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

5.5. K reklamácií je potreba doložiť doklad osvedčujúci prevzatie tovaru, prípadne záručný list, pokiaľ bol vystavený, samotný tovar v kompletnom stave, vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadných a označiť reklamovanú vadu tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevziať k reklamačnému riadenie tovaru, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady.

5.6. Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu zaslaním tovaru na adresu predávajúceho. Ďalej je kupujúci povinný špecifikovať, akým spôsobom sa vada prejavuje, a uviesť voľbu práva zo zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje.

5.7. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

        a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,

        b) na odstránenie vady opravou tovaru,

        c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

        d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy v súlade s ustanovením § 2107 občianskeho zákonníka.

5.8. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

5.9. Pre prípad uplatnenia práva na odstránenie vady opravou veci má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcie a kvalita výrobku.

5.10. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používanie, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, z ktorých je tovar vyrobený , v dôsledku akéhokoľvek poškodenie vonkajším vplyvom alebo iného nesprávneho zásahu kupujúceho či tretej osoby.

Ďalšie práva a povinnosti právnych strán

6.1. Kupujúci nadobúda vlastníctva k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.2. Kupujúci je povinný vyberať tovar tak, aby zvolený druh a veľkosť tovaru zodpovedali potrebám kupujúceho. Kupujúci pred zakúpením tovaru vezme do úvahy účel použitia, prevedenia, materiálové zloženie a spôsob ošetrovanie tovaru.

6.3. V prípade, že je spôsob užívanie tovaru stanovený v návode na užívanie, je kupujúci povinný sa s týmto návodom pred začatím užívanie tovaru zoznámiť a týmto sa riadiť.

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.

6.5. Kupujúci nie je oprávnený pri využívani webového rozhrania internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívne vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

6.6. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

6.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

6.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

Záverečné ustanovenia

7.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetky korešpondencie súvisiace s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke.

7.2. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať, pričom aktuálne znenie obchodných podmienok je vždy umiestnené na webových stránkach. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenie obchodných podmienok.

7.3. Ak vzťah súvisiací s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnej zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.4. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

7.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

7.6. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znenie , vykonáva Česká obchodná inšpekcia. Predávajúci týmto v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa , v platnom znenie informuje, že Česká obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným na mimosúdne riešenie sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ako spotrebiteľom. Kupujúci nájde bližšie informácie na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie http://www.coi.cz/

7.7. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.10.2021.

Formuláre ku stiahnutie

REKLAMÁCIA TOVARU